Navigáció

EMBALIT combi

kombinált faanyagvédő szer
ÁR:
ÉRDEKLŐDJÖN!
Újdonság
Készleten: 10 db

EMBALIT COMBI

Kettős célú mikro- emulziós védőszer a faférgek és más fát romboló rovarok támadásának megelőzésére és megszüntetésére, valamint a fát romboló és fát színező gombák támadásának megelőzésére. Csak szakemberek használatára.

Regisztrációs szám:

Belgium:                     BE-0015161-0001                  Németország:             DE-0014303-0001

Cseh Köztárasaság:     CZ-0021980-0001                  Spanyolország:            ES-0020822-0001

Lengyelország:            PL-0021519-0001                  

Magyarország: HU-0020364-0001 / HU-2019-MA-08-00271-BF

 

Megrendeléskior jelezze, hogy 4 vagy 8%-os oldatot szeretne vásárolni. Felhasználása ennek alapján lehetséges, az alábbiak szerint.

 

Felhasználási terület:

Favédő koncentrátum a gombák, farontó rovarok és termeszek elleni megelőző kezeléshez, valamint a farontó rovarok lokalizálására, megszüntetésére.

Az alkalmazás módja(i), alkalmazási arány(ok) és gyakoriság:

Vásároljon 4% vagy 8%-os oldatot a termékből vízben (a használattól függően).

Variáció:
10
Elérhetőség:
Rendelhető, azonnal, szállítási információ a vásárolni kívánt mennyiség ismeretében adható
Várható kiszállítás:
3-7 munkanap
Erre a gombra kattintva árajánlatot kérhet erre a termékre.
Segíthetünk?
Hozzáadás a kedvencekhez.

Termék leírás

EMBALIT COMBI

Kettős célú mikro- emulziós védőszer a faférgek és más fát romboló rovarok támadásának megelőzésére és megszüntetésére, valamint a fát romboló és fát színező gombák támadásának megelőzésére. Csak szakemberek használatára.

Regisztrációs szám:

Belgium:                     BE-0015161-0001                  Németország:             DE-0014303-0001

Cseh Köztárasaság:     CZ-0021980-0001                  Spanyolország:                       ES-0020822-0001

Lengyelország:                        PL-0021519-0001                  

Magyarország: HU-0020364-0001 / HU-2019-MA-08-00271-BF

 

Megrendeléskor jelezze, hogy 4 vagy 8%-os oldatot szeretne vásárolni. Felhasználása ennek alapján lehetséges, az alábbiak szerint.

 

Felhasználási terület:

Favédő koncentrátum a gombák, farontó rovarok és termeszek elleni megelőző kezeléshez, valamint a farontó rovarok lokalizálására, megszüntetésére.

Az alkalmazás módja(i), alkalmazási arány(ok) és gyakoriság:

Vásároljon 4% vagy 8%-os oldatot a termékből vízben (a használattól függően).

1.-2.-3. felhasználási kategória:

A termék ecsettel vagy alacsony nyomású permet formájában alkalmazható. 3. osztályú használatra csak ecsettel.

Fakárosító rovarok elleni megszüntető kezelésre i (házicincér, kis kopogóbogár, barna falisztbogár):

8%-os oldattal 300 ml oldat/m² fafelület

Fakárosító rovarok elleni megelőző kezelésre (házicincér):

8%-os oldattal 100-200 ml oldat/m² fafelület

4%-os oldattal 200 ml oldat/m² fafelület

Termeszek elleni megelőző kezelésre (Raticulitermes spp.)

8%-os oldattal 200 ml oldat/m² fafelület

1.-2. felhasználási kategória:

Fakárosító rovarok elleni megelőző kezelésre (kis kopogóbogár):

8%-os oldattal 200 ml oldat/m² fafelület

2.-3. felhasználási kategória:

Korhadást okozó farontó gombák elleni megelőző kezelésre (Bazídiumos gombák):

8%-os oldattal 107-200 ml oldat/m² fafelület

4%-os oldattal 214 ml oldat/m² fafelület

 

Faelszíneződést okozó gombák elleni megelőző kezelésre:

8%-os oldattal 200 ml oldat/m² fafelület

A felvétel függ a faanyag abszorpciójától, a fa fajtájától, és a fa felületétől (durvára fűrészelt, gyalult vagy csiszolt). Távolítsuk el a fémre, betonra vagy műanyag közvetlenül rácseppent vagy kiömlött terméket, használjunk pl: például vízzel.

Az előállítás típusa:               ME- Mikroemulzió

Hatóanyag és tartalom:        Propikonazol (CAS-szám 60207-90-1)                       9,075% w/w

                                               IPBC (CAS-szám 55406-53-6)                         2,994% w/w

                                               Permetrin (CAS-szám 52645-53-1)                3,155% w/w

A keverék összes olyan anyagának azonosítása, amelyek hozzájárulnak a keverék osztályozásához:

  • 9-11 szénatomszámú, etoxilált alkoholok (CAS- szám: 68439-46-3)

Használati utasítások:

Ne érintse meg és ne lépjen bele a kiömlött anyagba. A kiömlött anyag kezelése során ne egyen, ne igyon és ne dohányozzon. Kerülje a gőz és a köd belélegzését. Biztosítson megfelelő szellőztetést. A védőruha nélküli személyeket, valamint az állatokat nem szabad a termékkel kezelt területre engedni- addig kell távol maradniuk, amíg a felület fel nem szárad (ez függhet az időjárási viszonyoktól). A bőrre került terméket le kell mosni. A kezelt felületkehez felszáradásig nem szabad hozzáérni. A szermaradékot újrafelhasználás vagy ártalmatlanítás céljából össze kell gyűjteni. Ne engedje a talajba, talajvízbe, felszíni vizekbe vagy csatornába kerülni. Használat előtt mindig olvassa el a címkét vagy a tájékoztatót, és kövessen minden utasítást. Tájékoztassa az engedélyest a kezelés esetleges hatástalanságról.

Kockázatcsökkentő intézkedések:

KIZÁRÓLAG FOGLALKOZÁSSZERŰ FELHASZNÁLÓK RÉSZÉRE!

A koncentrátum kezelése vagy a termék alkalmazása során megfelelő védelmet biztosító (legalább az EN 13034 szabványnak megfelelő, a 6. típusba sorolt) kezeslábast, védőkesztyűt és szem/arcvédő eszközt kell viselni (a kesztyű anyagát az engedélyes határozza meg a termékismertetőben). Kerülni kell a szembejutást. Ne használja olyan fafelületen, amely élelmiszerrel, takarmánnyal, állatokkal érintkezhet. Ne szennyezze be az élelmiszereket, evőeszközöket vagy az élelmiszerrel érintkező felületeket. Ügyeljen arra, hogy a háziállatok- különösen macskák- ne érintkezzenek tartósan a kezelt felületekkel.

Ha az UC 2 alkalmazásra a szabadban, fedél alatt kerül sor, a talajt a kezelendő faanyag közelében ponyvával vagy műanyag fóliával be kell vonni, míg a kezelt felületek meg nem száradnak (azaz már nem jelentkezik rajtuk csepegés). A képződött hulladékot a nemzeti hulladékkezelési intézkedéseknek megfelelően, biztonságosan kell ártalmatlanítani (a terméket hagyni kell száradni, és a szilárd hulladékot a háztartási hulladékhoz kell adni hulladéklerakóban történő elhelyezés céljából). A helyszínen történő kezelés és a felületek száradása közben kerülje a talaj szennyezését. Minden termékveszteséget fel kell fogni (pl. a talaj vízhatlan ponyvával való lefedésével) és biztonságosan kell ártalmatlanítani. A faanyag kezelése nem történhet felszíni vizek felett/közelében.

 

Figyelmeztető H mondatok:

H302   Lenyelve ártalmas.

H317   Allergiás bőrreakciót válthat ki.

H318   Súlyos szemkárosodást okoz.

H360D Károsíthatja a születendő gyermeket.

H373   Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsíthatja a szerveket.

H410   Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

Óvintézkedésre vonatkozó P mondatok:

P201    Használat előtt ismerje meg az anyagra vonatkozó különleges utasításokat.

P321    Szakellátás (lásd a címkén található utasításokat).

P202    Ne használja addig, amíg az összes biztonsági óvintézkedést el nem olvasta és meg nem értette.

P260    A gőzök belélegzése tilos.

P264    A használatot követően a(z) keze-t alaposan meg kell mosni.

P270    A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.

P272    Szennyezett munkaruhát tilos kivinni a munkahely területéről.

P280    Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.

P301+P312      LENYELÉS ESETÉN: rosszullét esetén azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.

P308+P313      Expozíció vagy annak gyanúja esetén orvosi ellátást kell kérni.

P310    Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.

P330    A szájat ki kell öblíteni.

P302+P352      HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő szappanos vízzel.

P333+P313      Bőrirritáció vagy kiütések megjelenése esetén: orvosi ellátást kell kérni.

P305+P351+P338        SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.

P362+P364      A szennyezett ruhadarabot le kell vetni. És újbóli használat előtt ki kell mosni.

P314    Rosszullét esetén orvosi ellátást kell kérni.

P391    A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.

P405    Elzárva tárolandó.

P501    A tartalom elhelyezése hulladékként: a helyi/nemzeti/nemzetközi előírásoknak megfelelően.

Tárolás:

                      

Figyelmeztető jelzések:

Hűvös, jól szellőző helyen tárolandó. Az edény szorosan lezárva tartandó. A tárolóhelyiség padozatának át nem eresztő tulajdonságúnak kell lennie a folyadék kijutásának megakadályozása érdekében. Kizárólag eredeti csomagolásban tárolható. A hulladékot vagy a szennyezett csomagolást az érvényes szabályozásnak megfelelően, elismert begyűjtő vagy hulladékfeldolgozó cégen keresztül kell újrahasznosítani vagy ártalmatlanítani. A megfelelően megtisztított tárolóedény ipari hulladékként kezelendő. Se a biocid terméket, se annak higított oldatát ne engedje a csatornahálózatba vagy a környezetbe kerülni.

Eltarthatóság: 24 hónap

Forgalmazó: Európai Tűzvédelmi Anyagokat Forgalmazó Kft Üzlet: 2225 Üllő. Pesti u 198

                        Tel: 061-295-00-00   www.tuzvedo.eu

                        [email protected]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tájékoztató adatok a felhasználási kategóriák értelmezéséhez

Kitettségi osztályok, ahol a faanyagok kezelés után lesznek:

Kitettségi osztály

A fa igénybevétele

A fa alkalmazási területe            

Példák

Rövidítés

0.oszt.

Csapadék,szóródóvíz hatásának ki nem tett fa.

Beltérben statikai igénybevétel és nedvesség igénybevétel nélkül, fa nedvesség 10 % alatt.

Száraz lakótér.

Fapadlók, fal és födémburkolás

---

I.oszt.

Légszáraz faanyag fedett helyen

Statikailag igénybevett beltéri alkalmazás, nedvesség igénybevétel nélkül, a fa nedvessége 20 % alatt, rovarkárosodás lehetséges.

Belső épületelemek, általában közepes nedvességtartalmú terekben 70 %-ig.

Elválasztó födémek, belső falak.

Rm

II.oszt.

Időnként felnedvesedő faanyag fedett helyen

Beltéri alkalmazás, a nedvesség időnként 20 % fölé emelkedik. A fát támadhatják kékesedést okozó gombák, faroncsoló gombák és rovarok.

Beltéri helyiségek 70 % fölötti, közepes relatív légnedvesség-gel, valamint tető alatti kültéri fa elemek föld érintkezés és esőterhelés nélkül.

Csarnokok tartószerkezetei, külső falak, tetőtéri födémek.

K, Gm, Rm, I(2)

 

III.oszt..

Földdel, vízzel nem érin-kező faanyag fedetlen helyen

A fa nedvességtartalma gyakran 20 % fölött van. A fát kék festő gombák, faroncsoló gombák és rovarok támadhatják meg.

Kültéren, közvetlen nap és eső behatással és a nedves tereken lévő fa. A fa nincs állandó föld- és/vagy nedvességhatás alatt.

Kerítéslécek, homlokzat burkolások, télikertek.

K, Gm, Rm, I

 

IV.oszt.

Földdel és/vagy édesvízzel állandóan érintkező faanyag

A fa nedvességtartalma állandóan 20 % fölött van. A fát korhasztó gombák, fehér- és/vagy barna rothasztó gombák és rovarok támadhatják meg. Az első kezelés csak teljes védőeljárással.

A fa teljesen vagy részben állandó föld- és/vagy állandó vízérintkezéssel van.

Távíró oszlopok, talpfák, cölöpök, gyermekjátszótér eszközei.

Gm, Rm, I, Fv(3), Kny (4)

 

V.oszt.

Időnként vagy állandóan tengervízzel érintkező fa külön előírások szerint